Clubhistorie T.C. Helios

Het Begin

Citaat uit de oprichtingsvergadering van 19 februari 1964: “Een van de vruchten van de vergadering “Heel ontmoet Heel”, gehouden op 20 januari 1964, was het besluit om te komen tot de oprichting van een tennisclub. Als voorlopig bestuur werden aangewezen: dhr. Koos Kasdorp, voorzitter, dhr. Piet van Gorp, secretaris en dhr. Jos Beijnsberger, penningmeester.” 

En hiermee was het bestaan van T.C. Helios een feit.

De naam “Helios” kwam tot stand door de beginletters van “Heel ligt ons” samen te voegen. Door met het derde woord een beetje te variëren, kon de gedachte aan helios als zon in de naam worden gebracht. De zon komt nu nog in het verenigingslogo voor.

Toen dat gebeurd was diende zich het volgende probleem aan: DE LOCATIE. Er waren een aantal mogelijkheden:

Kerkebosje

 1. op het landgoed “Leeuwendael”
 2. bij Hotel “De Peel”
 3. achter jeugdhuis “Don Bosco”
 4. op het terrein van St. Anna; of St. Joseph of Klein Bethlehem
 5. de oude betonbaan van kasteel “Nederhoven”
 6. het  “Kerkebosje”

Na de voor- en nadelen (o.a. te decentraal gelegen en te gehorig voor de zondagmis) te hebben overwogen, koos men uiteindelijk voor het terrein aan de rand van de nieuwe sportvelden, het zgn. “Kerkebosje”.

De eerste baan

 

De gemeente bleek bereid een asfaltbaan aan te leggen. Dat kon vrij gemakkelijk, omdat in die tijd het plan “Hemelrijck” werd opgezet, de tennisbaan was eigenlijk een verlengd stuk wegdek. Men koos bovendien voor asfalt, omdat de kinderen daar uitstekend op konden rolschaatsen, als het tennissen niet door zou gaan. Voor de afrastering moest de club zelf zorg dragen. In een verhaal van Jan van Poppelen lezen wij, dat de palen gemaakt werden door Jo Mertens, de betonnen poeren door Van Hattem en Blankevoort, die op dat moment aan de brug over de Maas in Wessem werkte, terwijl de betonnen kantplaten ter plekke werden vervaardigd; de draad werd geleverd door Van Galen, die de prijs daarvan verrekend wilde zien met de contributie. Om het allemaal te kunnen financieren werden obligaties uitgegeven van nominaal 50 en 100 gulden. Dit leverde een bedrag van ƒ 1.050,- op.

In 1965 kon er toen voor het eerst daadwerkelijk getennist worden. Althans als het leger geen problemen veroorzaakt. Want wat gebeurde er in 1965? Tijdens een nachtelijke militaire oefening reed een jeep door het net. Gelukkig heeft de garnizoenscommandant uit Berg op Zoom de schade van ƒ 17.50 vergoed.

Op zaterdag 10 april 1964 opening door Burgemeester Bongaerts.

Uitbreiding accommodatie

Het ledenaantal groeide gestadig en al gauw ontstond er de behoefte aan echte gravelbanen. In augustus 1966 werd bij de gemeente het verzoek ingediend om medewerking te verlenen bij de aanleg van twee gravelbanen. De gemeente reageerde positief, maar moest de beperking maken, dat het kerkbestuur de grond voor baan 2 zou moeten verkopen of in erfpacht afstaan. Bovendien zou de tennisclub de kleedlokalen van de voetbalclub moeten gebruiken.

Nadat in januari 1967 het terrein, het zgn. “Kerkebosje”, voor 75 jaar verpacht werd door het kerkbestuur, kwam in maart van datzelfde jaar de toestemming van de gemeente voor de aanleg van de baan. Men mocht echter pas beginnen na een garantieverklaring voor de lening van ƒ 14.000.-. Toen de offertes binnenkwamen, bleek het krediet aan de krappe kant. Dit en problemen met de grond zorgden voor vertraging.

In januari 1968 bleek, dat een stuk grond van plm. 550 m², dat door het kerkbestuur was “afgestaan” aan de tennisclub, op dat moment eigendom was van de provincie en niet van het kerkbestuur. De gemeente heeft de zaak recht getrokken door de grond te kopen.

In januari 1968 werd de aanleg van twee nieuwe banen gegund aan de firma Perfect.

De Eerste Gravelbanen   

Voordat “Perfect” begon werd de oude baan door de leden zelf afgebroken en de bomen van het Kerkebosje gerooid. Dat karwei werd grotendeels geklaard door Jan van Poppel met zwaar materieel van de firma Van Hattem en Blankevoort.

Op 30 maart 1968 was de officiële opening van de eerste gravelbanen, de huidige banen 3 en 4.

De Oefenmuur

In april 1972, werd aan de gemeente toestemming gevraagd voor de aanleg van de oefenmuur. De goedkeuring kwam in mei 1972. De kosten bedroegen ongeveer ƒ 4.000, – In 1989 werd de oefenmuur verbreed, zodat er door de kleinsten minitennis gespeeld kan worden

Het Park Groeit

In december 1974 besloot T.C. Helios tot een volgende uitbreiding. De club telde toen 163 leden en er stonden 25 mensen op de wachtlijst. De gemeente werd gevraagd medewerking te verlenen bij:

 1. de aanleg van 2 banen;
 2. uitbreiding van het clubhuis, te weten
 3. vergroting van de kantineruimte;
 4. plaatsing van enkele toiletten;
 5. bouw van kleedruimten met douches.

Tekening en begroting werden gemaakt door Leo Ramakers. De kosten voor de aanleg van de banen bedroeg ƒ 98.000,- en het clubhuis zou ƒ 50.000,- gaan kosten.

Toen de eigen inbreng van de vereniging geregeld was en ook de nieuwe huurprijs was overeengekomen, kwam in mei 1975 de toestemming om de nieuwe banen aan te leggen op het bestaande handbalveld. Dat gebeurde in de winter van ‘75/76. In 1976 werden de banen officieel in gebruik genomen.

Voor  de uitbreiding van het clubhuis kreeg Helios geen toestemming; de tennissers moesten nog steeds gebruik maken van de douches van de voetbalclub. In 1976 werd het verzoek m.b.t. de uitbreiding van de kantine herhaald, “de club telde toen al 250 leden”, en nu honoreerde de gemeente de wensen.

Vanaf 18 oktober hebben Wiel Reyers, Jos Bijnsberger en Geert Mooren veel vrije uren aan de bouw van de kantine besteed; dat gebeurde in samenwerking met de dienst “Maasland” en de Westombedrijven.

Op 10 en 11 juni 1977 was er feest. Het embleem, dat nu nog prijkt op de schouw in het clublokaal, werd op originele wijze onthuld. Toen burgemeester Bongaerts een lint doorknipte, sleurde een emmer vol stenen (aan de baankant) het verhullende doek weg.

Het embleem werd ontworpen door Jan Hordijk en smeedwerk verricht door Jan Scheepers.

Het Vervolg  

Twee jaar was het rustig aan het bouwfront. In april/mei 1979 werden door het bestuur, waarvan Wiel van Soest voorzitter was, echter weer nieuwe plannen gesmeed voor de uitbreiding van de accommodatie tot dat wat het uiteindelijk geworden is.

In juni ging een aanvraag, vergezeld van uitgebreide motivatie en argumentatie naar B en W en wet voor:

 1. de aanleg van 2 nieuwe banen ( 5 en 6  thans baan 1 en 2)
 2. verbouwing van de kantine en aanbouw van bergruimte;
 3. renovatie van de banen 1 en 2 (thans  baan 3 en 4 )
 4. verlichting voor de banen 3 en 4 ( thans  baan 5 en de niet meer aangelegde baan 6)

Al in juli gaf de gemeente toestemming voor de punten 1 en 3 en stelde daar ook een krediet voor beschikbaar.

Voor de verbouwing van de kantine werd nog geen toestemming verleend. Het gemeentebestuur vroeg de tennisclub het huiswerk nog eens over te doen en een zodanige aanpassing van de kantine door te voeren, dat deze ook op de lange termijn zou voldoen.

In de winter van 1979/80 werden de banen 5 en 6 (thans baan 1 en 2 ) aangelegd en 1 en 2 ( thans 3 en 4 ) gerenoveerd door de firma Perfect uit Swalmen. In nauwe samenwerking met de dienst Maasland werden de plannen ontwikkeld voor de verbouwing van de kantine, de kleedruimten en de berging.  

In januari 1980 werd door de gemeente een krediet beschikbaar gesteld. Ook het provinciebestuur verleende subsidie. Aannemer Chr. Bijlmakers zou de ruwbouw uitvoeren en de leden zouden als eigen inbreng – deze was 10% van de totale kosten – de afwerking voor hun rekening nemen.

In de jaarvergadering van 1980 werd een bouwcommissie in het leven geroepen. Een aantal mensen namen bepaalde projecten voor hun rekening en zochten weer de medewerking van anderen leden.

Enkele projectleiders:

 • Jac Scheres: schilderwerk 
 • Herman Wintraeken: stucwerk
 • Jean Leduc en Sjaak Linssen: sanitair
 • Niek Sniekers: verwarming
 • Piet Ickenroth: electra
 • Geert Mooren: timmerwerk
 • Coördinator: Wiel van Soest

Officiële Opening 1981

Op zondag 7 juni 1981 was de officiële opening, gevolgd door een receptie en demonstratiewedstrijden door regionale kampioenen.

Het enige wat nu nog ontbrak aan deze mooie accommodatie was de verlichting van de banen 3 en 4 (thans baan 1 en 2 ). In 1983 werden deze banen toch verlicht en wel weer in eigen beheer. Aan de Heideweg werden t.b.v. de tennissers parkeerstroken aangelegd. 

 

Lang bleef het stil

Maar na jaren, en eindeloos vergaderen met de gemeente werd er in 2002 begonnen met de aanleg van 5 kunstgras banen. 

Op maandag 29 april 2002 werden de vernieuwde banen door Burgemeester van Soest en Wethouder Hein v/d Mortel officieel geopend.

40-jarig bestaan

Niet op de officiële oprichtingsdag, maar op vrijdag 2 april 2004 werd met het plaatsen van een reclamezuil, en een niet te groot feest herdacht dat de club 40 jaar bestond.

 

Verbouwing kantine 2009-2010

Zie Foto’s Verbouwing 2009-2010

50-jarig bestaan 2014

Om aan die viering inhoud te geven roept het bestuur een jubileum comité in het leven dat bestaat uit: Caroline Janssen, Corrie Luijten, Wolfgang Born, Thei Caris, Vincent van der Koelen, Maurice Mevissen, Tom Vromen, Stefan Segers en Wiel van Soest.

Er werden diverse evenementen georganiseerd:

 • 19 februari: herdenking oprichting. Na een toespraak door de voorzitter wordt het nieuwe logo onthuld en presenteert prins Tom de nieuwe verenigingsvlag. Vuurwerk geeft het startsignaal voor het jubileumjaar.
 • 22 februari: tijdens de eucharistieviering wordt gebeden voor het welzijn van alle leden van t.c. Helios en voor het eeuwige geluk van de 75 overleden leden.
 • 28 maart: receptie met als hoogtepunten: de onthulling van het herinneringsmonument, de Koninklijke Onderscheiding voor mede-oprichter Jos Beijnsberger, uitgereikt door burgemeester Strous en het bezoek van heel veel leden, oud-leden en andere genodigden.
 • 28 juni: jeugddag; tennisclinic met veel regen, verzorgd door een enthousiaste Paul Haarhuis; ’s avonds een gezellige disco.
 • 1 november: slotfeest voor senioren, een prachtige dag; zowel het toernooi met zijn aparte organisatieformule als de barbecue vallen erg in de smaak.

Nieuwe tennisbanen en padel in 2021?

Sinds 2017 is de club in overleg met de gemeente en bekijkt de de mogelijkheden voor uitbreiding van het tennispark met extra tennisbanen én padelbanen.